Učební texty pro porodní asistentky

Září 23, 2008 at 10:00 am Napsat komentář

Aplikovaná psychologie – porodnictví

Učební texty Aplikované psychologie- porodnictví jsou určeny především pro studentky oboru porodní asistentka, které již absolvovaly výuku obecné psychologie, psychologie osobnosti, sociální a vývojové psychologie a orientují se i v psychopatologii.

Obor porodní asistence se stal v roce 2001 oborem vysokoškolským, bakalářským.

19.7. 2005 byla přijata na zasedání Mezinárodního výboru porodních asistentek nová mezinárodní definice porodní asistentky:

…Porodní asistentka je uznávána jako plně zodpovědný zdravotnický pracovník; pracuje v partnerství se ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní; vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem kojeneckého věku. Tato péče zahrnuje preventivní opatření, podporu normálního porodu, zjišťování komplikací u matky nebo dítěte, zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci a provedení nezbytných opatření při mimořádné naléhavé situaci.

Porodní asistentka má důležitou úlohu ve zdravotním poradenství a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci jejich rodin a celých komunit. Tato práce by měla zahrnovat předporodní přípravu a přípravu k rodičovství a může být rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního zdraví a péče o dítě.…

Z této definice vyplývá, jak vysoké nároky na profesi porodní asistentky moderní společnost klade. Porodní asistentka musí zvládat svoji odbornou ošetřovatelskou práci v porodní asistenci, orientovat se v medicínských otázkách gynekologie a porodnictví. Dnešní práce v medicínských oborech je již nemyslitelná bez vhodného psychologického a psychoterapeutického přístupu. Již řadu let se zdravotnický personál učí o propojenosti roviny biologické, sociální a psychologické u člověka a o jeho vazbě na vnější životní prostředí. Z praxe však stále přicházejí připomínky, že se ještě medicína zaměřuje více na izolovanou funkci orgánů a ne na celého člověka, na jeho tělo, duši, emoce a prostředí, v němž se člověk pohybuje. Přitom již řada vědeckých poznatků prokázala, že psychologickou a sociální cestou se může měnit biologická stránka člověka a naopak.

Zvláštností oboru gynekologie a porodnictví je, že se zabývá jen ženskými nemocemi, problémy a stavy. Proto je ústřední postavou tohoto učebního textu ŽENA. Porodní asistentka má jako klientky ženy, se kterými …pracuje v partnerství, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči, radu…Aby fungoval partnerský vztah, musí v něm docházet ke vzájemnému porozumění, pochopení a úctě. Proto se v prvních kapitolách zabývám problematikou ženské psychiky, vývoje k ženství. Studentky by se měly naučit respektovat individualitu každé ženy, ale znát i některé intersexuální rozdíly v lidské psychice. V kapitole o ženské psychice se studentka dočte například, že se ženy (na rozdíl od mužů) realizují a definují především prostřednictvím vztahů a péče o druhé. Na jedné straně nás tato informace upozorňuje na psychosomatické souvislosti – žena bude tedy i zranitelnější v oblasti vztahů k druhým (především svým blízkým) a její potíže mohou souviset s neřešenými nebo konfliktními vztahy. Na druhé straně nemůžeme tuto informaci absolutizovat. Nad jednotlivými zobecněnými poznatky vždy stojí individuální jedinečnost člověka, rozdíly neplatí pro každou ženu nebo každého muže. Cesta vývoje je neopakovatelná.

Porodní asistentka pracuje s ženami …ale i v rámci jejich rodin a celých komunit…Porodní asistentka musí pracovat často s celým párem (klientka-partner), a někdy i s rozšířenou rodinou (dětmi v rodině, prarodiči). Především v oblasti porodnictví je v dnešní společnosti období těhotenství a porodu prožíváno společně, partner je stále častěji účastníkem kurzů předporodní přípravy nebo porodu. V některých západních zemích jsou při porodu účastni i sourozenci novorozeného dítěte. Těhotné ženy se obrací na porodní asistentku s radou jak připravit malé sourozence na příchod nového člena rodiny. Proto je v každé hlavní kapitole zpracována problematika i z pohledu nejbližšího sociálního okolí ženy.

Žena ve svém vývoji prochází řadou kritických mezníků, z pohledu reprodukčního jsou těmito mezníky: první menstruace, těhotenství (porod, šestinedělí) a klimakterium. V tradičních společnostech jsou vždy provázeny velké životní změny řadou rituálů, které, ač jsou často bolestivé, pomáhají jedinci s přijetím nové role ve společnosti (dospělé ženy, matky, staré moudré ženy). V západní společnosti rituály chybí a o to více se vyskytují některé poruchy a potíže, se kterými by se v tradiční kultuře porodní asistentka nesetkala. V péči o ženu musí porodní asistentka vždy zohlednit vývojové a věkové hledisko, které s sebou přináší i specifické problémy a jevy.

Porodní asistentka pracuje se ženou především…. během těhotenství, porodu a v době poporodní; vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem kojeneckého věku. Hlavní kapitoly učebního textu: Těhotenství, Porod a Šestinedělí se vztahují k psychologické problematice fyziologického průběhu těchto období u ženy i dítěte; k nepříznivým psychologickým a sociálním faktorům, které mohou fyziologický stav ovlivnit; velká pozornost je věnována psychosomatice a psychoprofylaktickému působení. V problematice psychosomatiky vím, že se pouštím „na tenký led“, protože je velice obtížně definovatelná a řada autorů se na ni dívá z různých pohledů, odpovídajících jejich psychologickému zaměření. Dokonce je sporné nazývat psychosomatiku psychosomatikou, ale nějakým způsobem se v textu snažím přiblížit, že:

 • některá somatická onemocnění mají bližší souvislost s problémy psychickými a sociálními,
 • psychosociální vlivy mohou spolupůsobit na vzniku, rozvoji nebo udržení somatických potíží,
 • somatická nemoc vyvolává určité změny v psychice,
 • některé medicínské zákroky působí více na psychiku, která pak může ovlivnit průběh těhotenství, porodu, šestinedělí.

Psychosomatická medicína, někdy nazývaná též psychoterapeutická medicína se „zaměřuje na pacienta – člověka, který nějaký je (osobnost), někde žije (rodina, obec) a v životě ho leccos potkalo (životní události, tranzitorní a vývojové krize).“(Baštecká B.a kol.,2003, str.217) Vzniká zde snaha zaměřit léčbu směrem k pacientovi, ne k nemoci. Vnímat v dnešní biologicky, technicky a vědecky orientované medicíně duši a tělo jako celek, je velice obtížné. Je však možné vidět a všímat si vzájemných propojení a souvislostí. To je i jedním z úkolů porodní asistentky.

Ke každé hlavní kapitole je zařazena i problematika sexuality, protože práce porodní asistentky zasahuje …i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního zdraví. Vladislav Chvála (2004) upozorňuje na specifika práce gynekologa, jehož práce je značně rutinní a často založená na značně neosobním jednání. Vysvětluje to tím, že dotýkání se pohlavních orgánů je spojeno s intimitou, sexualitou a kontakt s nimi je obestřen v mnoha kulturách řadou pravidel. Možná tedy proto musí být tělesné vyšetření v těchto místech provedeno rutinním způsobem, který je pro obě strany snesitelný. Tady je, myslím, prostor pro porodní asistentku, která bývá v bližším a osobnějším kontaktu se ženou a byla by schopná otevřeně a přirozeně hovořit o sexuální problematice s klientkou. Oblast sexuality totiž velice úzce souvisí s onemocněními v oblasti ženského genitálu.

Péče porodní asistentky zahrnuje … zjišťování komplikací u matky nebo dítěte. V tomto ohledu nesmí porodní asistentka zapomínat na komplikace psychologické a psychiatrické. Kapitoly tedy obsahují i problematiku psychopatologie. Porodní asistentka by měla umět rozpoznat komplikace, vytipovat rizikové skupiny žen a zajistit pomoc. K tomuto tématu se vztahuje i to, že porodní asistentka je schopná zprostředkovat přístup k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci. Jako jeden z hlavních cílů učebního textu jsem si určila dovést studentky k tomu, aby byly schopné z teoretických znalostí psychologické a sociální problematiky vybrat spolu s klientkou nejdůležitější oblast, kde problém řešit, a byly schopné doporučit konkrétního odborníka, na kterého se může žena dále obrátit. Během výuky by měly studentky samostatně vyhledat místní kontakty na odborníky ze souvisejících oborů, především:

 • psychology
 • psychoterapeuty
 • sociální pracovnice
 • rodinné a manželské poradce
 • sexuology
 • speciální pedagogy
 • azylová zařízení
 • mateřská centra
 • a jiná podpůrná sociální zařízení

Studentky by měly vědět, KDO, JAK, JAKOU METODOU může ženě pomoci, měly by být schopné ženu s metodou seznámit, motivovat ji k vyhledání pomoci. Rozhodnutí však vždy nechat na klientce, respektovat její přání i možnost úplného odmítnutí pomoci klientkou. Mám dojem, že v naší společnosti na jedné straně přeceňujeme touhu pacientů po pomoci a na druhé straně pomoc ani nenabízíme. To, myslím, je třeba napravit. Pomoc aktivně nabízet, ale způsobem, který klienta nedevalvuje a ponechává odpovědnost za jeho zdraví a psychickou pohodu jemu samému. Každý duševně zdravý jedinec má právo vlastní volby, je schopen činit rozhodnutí a nést za své jednání plnou odpovědnost. Porodní asistentka jen může ženě pomoci poznat její možnosti, pochopit a využít její schopnosti.

Na zdravotnického pracovníka jsou skutečně kladeny vysoké nároky. Není jednoduché si v moderním medicínském prostředí s velkými nároky na ošetřovatelskou péči, s nedostatečnou ekonomickou motivací a s často podprůměrným zabezpečením personálním najít čas na rozhovor s pacientem, naslouchání jeho trápení, problémům a pochybnostem. Z celostního pohledu je však nepochybné, že díky osobnímu vřelému kontaktu s klientkou v ovzduší důvěry, respektu a tolerance lze péči o ni zdokonalit a přispět k potřebné humanizaci zdravotnictví.

I když učební texty nejsou vědeckou prací, uvádím v textu citace a odkazy. Tím bych ráda podpořila studentky k dalšímu samostudiu.

BašteckáB.akol.:Klinickápsychologiev praxi,Portál,Praha2003.ISBN80-7178-735-3

ChválaV.,TrapkováL.:Rodinnáterapiepsychosomatickýchporuch,Portál,Praha2004.ISBN80-7178-889-9

Reklamy

Entry filed under: Porodnictví. Tags: , , , , , .

Komplexní psychosomatický přístup k rodičce ve výuce porodní asistence Psaná forma komunikace s pacientem

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategorie


%d bloggers like this: